แก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน

ทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเสียงดังก่อนลงมือแก้ปัญหา

ช่วยให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดเสียงหลักและแหล่งกำเนิดเสียงรอง
ด้วยเครื่องมือวัดเสียงที่แม่นยำ จะทำให้ทราบระดับความดังเสียงและคลื่นความถี่เสียง
ทำให้เลือกฉนวนกันเสียงหรือฉนวนซับเสียง ได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ลูกค้ามีอยู่
ทำให้ทราบถึงระดับความน่าจะเป็นและค่าใช้จ่ายในการทำโครงการลดเสียงดัง
ช่วยประเมินระยะเวลาในการทำงานของการติดตั้งระบบลดเสียง และช่วงเวลาที่ต้องเริ่มโครงการ
ช่วยให้มีทางเลือกในการลดเสียงดังมากกว่าหนึ่งทางเลือก เช่น การแก้ปัญหาทางกลแทนการซับเสียง
ทำให้ทราบถึงอุปสรรคหรือข้อจำกัดจริงหน้างาน ก่อนลงมือติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงานหรืออาคาร
รูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาเสียงดัง

สำรวจระดับเสียงทั้งพื้นที่ของแหล่งกำเนิดเสียง (comprehensive sound survey)
จัดทำแผนที่เสียง ในบริเวณโรงงาน (complete noise mapping)
ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบลดเสียงแบบต่างๆ (soundproof feasible study)

Leave a Reply

  • (will not be published)