คพ.เผย “รถเมล์” สร้างมลพิษทางเสียงมากสุด… 0

คพ.เผยคุณภาพอากาศและเสียงดีขึ้นจาก 5 ปีก่อน  ระบุรถติด-อุตสาหกรรม-ก่อสร้างต้นเหตุมลพิษ  ชี้รถ “ปิกอัพ”พ่นควันดำเกินค่ามาตรฐาน ขณะที่“รถเมล์” สร้างมลพิษทางเสียงมากสุด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดี คพ. ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ร่วมจัดสัมมนารับฟังความเห็นทิศทางการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง   ในกทม.และปริมณฑลพ.ศ.2560-2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงใน กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2560-2564 โดยมีผู้เข้าร่วมให้ความเห็นจากหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง

นางสุวรรณา กล่าวว่า พื้นที่ กทม.มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการใช้ระบบการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสูง สภาพการจราจรติดขัดประกอบกับกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น อุตสาหกรรม และการก่อสร้างซึ่งช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงใน กทม. พ.ศ.2555-2559 ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพอากาศและเสียงดีขึ้น โดยในปี 2559 พบฝุ่นละออง ก๊าซโอโซนสารเบนซีน และเสียงเกินค่ามาตรฐาน ส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของโตรเจน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลง จำนวนร้อยละยานพาหนะที่มีการระบายมลพิษเกินค่ามาตรฐาน ควันดำ รถปิกอัพ ร้อยละ 29.6 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ รถแท็กซี่ ร้อยละ29.1 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน รถแท็กซี่ ร้อยละ 49.1 เสียงดัง รถเมล์ ร้อยละ 12.8และการร้องเรียนมลพิษทางอากาศและเสียงจากอุตสาหกรรมและการก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
                 
รองอธิบดี คพ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้คพ.และทางกทม. จึงจำเป็นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงรักษาคุณภาพอากาศและเสียงไม่ให้อยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้การใช้งานยานพาหนะข้ามพื้นที่ไปยังปริมณฑลทำให้การกระจายตัวของมลพิษที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในพื้นที่ กทม. จึงต้องขยายขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานไปยังปริมณฑลด้วย สำหรับร่างแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงใน กทม.และปริมณฑลพ.ศ.2560-2564 เป้าหมายตัวชี้วัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 8ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ99 สารเบนซีน ค่าเฉลี่ยต่อปี กทม. ไม่เกิน 3.1 มคก./ลบ.ม. กทม. และปริมณฑล ไม่เกิน 2.7 มคก./ลบ.ม.  ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย24 ชั่วโมง กทม. อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 กทม. และปริมณฑล อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ72

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dailynews.co.th/politics/578160?fbclid=IwAR3m-OZVLYKBUu3Qj5iWNtp3Z07N6Njv2v_sr37tvBhUGCzAloULXYer6vE ด้วยค่ะ

อันตรายของหูจากเสียงดัง 0


หูของคนเรามีหน้าที่ในการรับฟังเสียง และควบคุมการทรงตัว ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่คือ หูชั้นนอก ที่นับตั้งแต่ใบหู ช่องหู ไปจนถึงแก้วหูหรือเยื่อบุแก้วหู ส่วนที่สองคือ หูชั้นกลางประกอบด้วยแก้วหู ช่องหูชั้นกลาง ที่มีกระดูกหูเล็กๆ 3 ชิ้นได้แก่ กระดูกรูปค้อน ทั่งและโกลน ช่วยในการส่งและขยายเสียง ส่วนสุดท้ายคือ หูชั้นใน ที่เป็นอวัยวะรูปก้อนหอย และอวัยวะรับรู้การทรงตัว


การได้ยินสู่สมอง แปลความเป็นการรับรู้ของเสียงต่างๆ และข้อมูลคำพูดที่ทำให้เราเข้าใจต่อไป

ลักษณะของเสียงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ ความดัง ความถี่ และคุณภาพของเสียง ในเรื่องของความดังได้แก่ เสียงดัง เสียงเบา เสียงกระซิบ เป็นต้น ในเรื่องของความถี่คือ เสียงสูงเสียงต่ำ เสียงทุ้มเสียงแหลม และในเรื่องของคุณภาพเสียง คือเสียงเพราะ เสียงแก้ว เสียงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เป็นต้น การได้ยินเสียงเป็นสุนทรีภาพอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ การได้รับฟังเสียงดนตรีที่มีห้วงทำนองเสียงสูงเสียงต่ำพอเหมาะ เสียงนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะ ความดังของเสียงที่พอดี ในทางตรงข้ามเสียงที่ดังหนวกหู น่ารำคาญก็ก่อให้เกิดความหงุดหงิด เป็นทุกข์ได้เช่นกัน และนอกจากเสียงดังเกินไำปก็ก่อให้เกิดโทษ และเป็นอันตรายต่อหูด้วย

ในการวัดระดับความดังของเสียง มีหน่วยที่เรียกว่า “เดซิเบล (DECIBEL)” ตามปกติคนเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ระดับความดัง 10-20 dB
ระดับเสียงที่ 30 dB จะเป็นเสียงกระซิบเบาๆ
ระดับเสียงที่ 40-60 dB จะเป็นเสียงพูดสนทนาที่ใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
ระดับเสียงที่ 80 dB เริ่มรู้สึกหนวกหู เทียบได้กับเสียงกลางถนนขณะการจราจรติดขัด
ระดับเสียงที่ 80-90 dB จะเป็นประมาณในโรงงานที่มีเครื่องจักรเสียงดังทำงานอยู่
ระดับเสียงที่ 90-100 dB เป็นเสียงดังของเครื่องบินขณะบินขึ้น 

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดไว้ว่าเสียงที่เริ่มมีอันตรายต่อหู คือเสียงที่มีความดังระดับ 80-90 dB ขึ้นไปส่วนช่วงเวลาก้มีความสำคัญเช่นกันเพราะพบว่า ถ้าต้องทำงานในที่มีเสียงดังระดับ 80-90 dB จะต้องทำงานนั้นไม่เกิน วันละ 7-8 ชม. เพราะถ้าเกินกว่านี้จะเกิดอาการหูอื้อ นานไปจะทำให้ประสาทหูถูกทำลายจากเสียงดังได้

การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่อหู เพื่อลดความดังของเสียงมี 2 แบบ – ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 20-40 เดซิเบลเอ – ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยาง หรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหูสามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 10-20 เดซิเบลเอ การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง 

เกณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตราย ก. กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ
1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2. ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3. ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
4. นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไม่ได้ ข. องค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ขอขอบคุณสาระดีๆจาก https://hmmthailand.blogspot.com/2015/10/blog-post_63.html?fbclid=IwAR0nlyG34WovUoCCj_1KEzr1hnUgUQ3agfo7sqAnaa-Wj6xvnpoLTHj-7Ac ด้วยค่ะ

ไม่เป็นอันหลับอันนอน! ข้างบ้านเจียรเหล็กเสียงดัง ถึงขั้นต้องโบกปูนหนีเสียงรบกวน 0


หนุ่มนักแคสเกมส์ต้องรื้อหน้าต่าง ก่ออิฐปิดทึบ หลังบ้านติดกันเจียรเหล็กเสียงดัง จนไม่เป็นอันหลับอันนอน ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
วันที่ 19 ธ.ค. 61 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านศิลปการณ์พาร์ค 2 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “WorWui Yoojamrus” ได้ระบายถึงความเดือดร้อนว่า ถูกบ้านใกล้ๆ กันตัดเหล็ก เจียรเหล็ก โยนเหล็ก อ็อกซ์เหล็ก ไสไม้ ส่งเสียงดังรบกวนทุกวัน จนไม่เป็นอันหลับอันนอน ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตนเองด้วย
จากการตรวจสอบทราบว่า ผู้โพสต์ข้อความคือ นายวรวุฒิ อยู่จำรัส อายุ 29 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 99/53 เจ้าตัวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองมีอาชีพเป็นนักแคสเกมและนักสตรีมเมอร์ อยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งปี 2554 มีคนเข้ามาอาศัยและทำงานเจียรเหล็ก อ็อกซ์เหล็ก เสียงดังจนบ้านตนและบ้านคนที่อยู่ในละแวกนี้ไม่เป็นอันหลับนอน

หนุ่มสตีมเมอร์ที่ได้รับความเดือดร้อนกล่าวอีกว่า บิดาของตนเองเคยไปขอพบเพื่อจะขอร้อง แต่เขาก็ไม่ให้พบและไม่สนใจที่จะคุยด้วย ตนเองจึงไปร้องทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรม อบต. จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตักเตือน แต่พอผ่านไปแค่เดือน 2 เดือนเขาก็กลับมาทำเหมือนเดิม
ทุกวันนี้ผมหมดหนทางที่จะหาหน่วยงานมาช่วยเหลือแล้ว ต้องช่วยตัวเองด้วยการรื้อหน้าต่างบ้าน ก่ออิฐมอญปิดทึบ เพื่อหนีเสียงที่ดังรบกวนทั้งวัน จนห้องผมแทบจะไม่มีอากาศถ่ายเทเลย ผมอยู่ใต้ลมบ้านคู่กรณีอยู่ต้นลม ทั้งเศษเหล็ก เศษไม่ปลิวว่อนมาที่บ้าน ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ก็ต้องช่วยตัวเองไปแบบนี้แหละครับ 


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://news.mthai.com/general-news/694656.html ด้วยค่ะ

10 ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน 0หูเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญไม่ควรมองข้าม เพราะทำให้เราได้ยินและสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ บางคนอาจเคยประสบปัญหากับอาการหูอื้อ หูตึง หรือหูดับเฉียบพลัน ซึ่งอาจมีการสูญเสียการได้ยินเพียงชั่วคราวแล้วก็หาย แต่บางคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อม หรือมีอาชีพเสี่ยงที่ต้องได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานๆ การสูญเสียการได้ยินในลักษณะนี้จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป การได้ยินจะค่อยๆแย่ลงโดยไม่รู้ตัว และหากต้องฟังเสียงดังเหล่านี้เป็นระยะเวลานานหลายปีการสูญเสียการได้ยินจะเป็นการเสื่อมแบบถาวร นอกจากนี้พฤติกรรมและโรคบางอย่างก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินเช่นกัน
การได้ยินปกตินั้นระดับเริ่มต้นการได้ยินในทุกความถี่ต้องอยู่ในระดับไม่เกิน 25 เดซิเบล เราจึงจะได้ยินเสียงคำพูดครบทุกเสียง แต่หากมีการสูญเสียการได้ยินหรือหูตึงเราจะต้องฟังเสียงดังมากกว่าปกติในการรับรู้เสียงคำพูด เสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน คือเสียงที่มีระดับความดังไม่เกิน 85 เดซิเบล เช่น เสียงนกร้อง เสียงนาฬิกา เสียงหยดน้ำหรือเสียงสนทนาโดยทั่วไป แต่เสียงที่มีความดังเกินกว่านั้นกรมอนามัยโลกกำหนดว่าเป็นเสียงที่ส่งผลเสียต่อการได้ยิน ทำให้สูญเสียการได้ยินหรือหูตึงได้ และในกลุ่มอาชีพที่ต้องทำงานสัมผัสเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เช่น เสียงเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรเสียงดังๆ  กฎหมายจึงกำหนดว่าที่ทำงานต้องมีการจัดทำแผนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ไม่เพียงแต่เสียง  ยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องอื่นๆ อีก คือ
การแคะหู ทำให้มีขี้หูอุดตัน ช่องหูอักเสบติดเชื้อ เสี่ยงต่อเยื่อแก้วหูทะลุ ทำให้สูญเสียการได้ยินได้ ความจริงแล้วเราไม่ควรแคะหูเพราะขี้หูถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันผิวหนังของรูหูจากสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ เหงื่อ รวมไปถึงเชื้อโรค ฝุ่นละออง ปกติขี้หูที่สะสมอยู่จะแห้งหลุดออกมาได้เองจึงไม่จำเป็นต้องปั่นหรือแคะ  การทำความสะอาดหูให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำ บิดพอหมาดเช็ดบริเวณใบหูและรูหูเท่าที่นิ้วจะเช็ดเข้าไปได้เท่านั้น


การเป็นหวัดทำให้ท่อปรับความดันที่ต่ออยู่ระหว่างช่องคอกับหูชั้นกลางบวม ความดันในหูชั้นกลางผิดปกติ ไม่สามารถปรับความดันให้เท่ากับบรรยากาศภายนอกได้ คนไข้จะรู้สึกหูอื้อหรือปวดหู


การสั่งน้ำมูกแรงๆ ทำให้มีของเหลว น้ำมูกย้อนไปขังในหูชั้นกลาง หากของเหลวนั้นไม่สามารถระบายออกมาได้มักทำให้มีการอักเสบของหูชั้นกลาง คนไข้มักมีอาการหูอื้อหรือปวดหู


การได้รับเสียงดังมากๆ เช่น เสียงระเบิด เสียงประทัด อาจทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาด กระดูกหูหลุดหรือประสาทหูเสื่อมได้


การฟังเสียงดัง เช่น การฟังเพลงในที่ที่มีเสียงรบกวน เราจะเพิ่มความดังเสียงโดยไม่รู้ตัว หรือการที่ต้องทำงานสัมผัสเสียงดังๆ เช่น เสียงเครื่องจักร และไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง มักทำให้ประสาทหูชั้นในเสื่อมได้


ประสาทหูเสื่อมแบบเฉียบพลัน คนไข้มักมีอาการหูดับแบบเฉียบพลันหรือรู้สึกว่าการได้ยินลดลงแบบเฉียบพลัน เกิดได้จากหลายสาเหตุ


โรคหูน้ำหนวก คือ โรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลางแบบเรื้อรัง มีเยื่อแก้วหูทะลุและอาจมีน้ำหรือหนองไหลออกจากหู อาการมักเป็นๆหายๆ ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน


โรคหินปูนเกาะที่กระดูกหูชั้นกลาง เกิดจากหินปูนที่เจริญผิดปกติในหูชั้นกลาง เกาะระหว่างฐานของกระดูกโกลนกับช่องรูปไข่ ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างหูชั้นกลางและหูชั้นใน ทำให้เสียงไม่สามารถผ่านจากหูชั้นกลาง เข้าไปในหูชั้นในได้ตามปกติ ทำให้หูอื้อหรือหูตึง นอกจากนั้นอาจเกิดหินปูนเจริญผิดที่ในหูชั้นใน หรือหินปูนที่ผิดปกติในหูชั้นกลางปล่อยเอนไซม์บางชนิดเข้าไปในหูชั้นใน ทำให้มีเสียงดังในหู หรือเวียนศีรษะบ้านหมุนได้


โรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไต ไขมันในเลือดสูง ทำให้ประสาทหูชั้นในเสื่อม


เนื้องอกที่เส้นประสาทการได้ยิน มักมีการสูญเสียการได้ยินข้างเดียว โดยที่ความแตกต่างของระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้างมักต่างกันเกิน 40 เดซิเบลขึ้นไป คนไข้มักบอกว่าได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถแปลความหมายจากสิ่งที่ฟังได้ (ได้ยินแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไร) บางคนอาจมีอาการเดินเซ เวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมด้วย

 
……….ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อลดภาวะที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน ……ขอขอบคุณสาระดีๆจาก https://www.sanook.com/health/10277/ ด้วยค่ะ

เครื่องวัดเสียง Nor145 0

เครื่องวัดเสียง Nor145

Nor145 เป็นเครื่องวัดระดับเสียงขั้นสูงช่วงบนสุดของ Norsonic ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และเมนูใช้งานง่าย

ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวกันกับ Nor150 แต่โฮสต์ในตู้จะมีขนาดเล็กและเบา

Nor145 เป็นหน่วยช่องสัญญาณเดียวที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับ NorCloud, NorRemote หรือ Nor850 ผ่านโมเด็ม WLAN ในตัวและ 3G / 4G LTE.

Norsonic คิดค้นเครื่องวัดระดับเสียงโดยใช้หน้าจอสัมผัสสีขนาดใหญ่ 4.3 นิ้วเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่เป็นมิตรที่เรารู้จักจากสมาร์ทโฟนของเรา.

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 555/147-148 หมู่บ้าน.บี อเวนิว ถนน.สุขาภิบาล 5
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-0035904 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-0033054
อีเมลล์ : contact@geonoise.com
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ Nor145 คือโมเด็ม 3G / 4G LTE, GPS, เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลบนอุปกรณ์ใดๆ (สมาร์ทโฟน, แผ่นรองหรือพีซี) และเครื่องมือแก้ไขข้อความและเสียงขั้นสูง แม้แต่ภาพถ่ายและบันทึกเสียงที่คุณทำบนโทรศัพท์ของคุณจะถูกถ่ายโอนและรวมเข้ากับเครื่องหมายข้อมูลเสียงของคุณได้อย่างราบรื่นโดยติดตั้งแอพ NorRemote (ร้านค้า android)

คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ทำให้ Nor145 เป็นกล่องเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจวัดภาคสนาม

การใช้งานสำหรับ Nor145

 • เสียงอาคาร
 • เสียงสิ่งแวดล้อม (NorCloud)
 • การทดสอบเสียงรบกวนของผลิตภัณฑ์
 • เสียงดังในที่ทำงาน
 • Infrasound
 • เครื่องบันทึกเสียงรบกวน
 • ปลายด้านหน้าเดียวสำหรับ Nor850
 • การวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนทั่วไป

คุณสมบัติ Nor145

 • เครื่องวัดระดับเสียงที่แม่นยำและเครื่องวิเคราะห์ความถี่ตามคลาส 1
 • การเชื่อมต่อที่ง่ายดายผ่านโมเด็ม WLAN ในตัวและ 3G / 4G LTE
 • หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ (4.3”)
 • ปุ่มกดจริงสำหรับการทำงานที่รวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
 • ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมไอคอนกราฟิกสำหรับการเลือกโหมดการวัดและการตั้งค่าผู้ใช้ที่กำหนดเอง
 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
 • เสียงบันทึกข้อความและ GPS ในตัวสำหรับทำเอกสารการวัด
 • ช่วงความถี่กว้าง (0,4 Hz – 20 kHz ใน 1/3 วงดนตรีคู่)
 • อ็อกเทฟขนาน 1/3 และการวิเคราะห์ FFT
 • ช่วงการวัด 120 dB
 • ระบบทริกเกอร์ที่กว้างขวางสำหรับรายงานการบันทึกเสียงและกล้อง
 • การผสานอย่างลงตัวกับซอฟต์แวร์ Nor850
 • จัดการไฟล์การวัดได้ง่ายใน NorConnect Nor1051
 • รองรับหลายภาษา
 • ระบบช่วยเหลืออย่างกว้างขวางบนเครื่องบิน
Sound level meter display
Level vs frequency (L/f) display single view - portrait
Level vs time (L/t) display single view - portrait

มุมมองเครื่องวัดระดับเสียง                                       ระดับ vs ความถี่ (L / f)                         แสดงระดับ vs เวลา (L / t)

Cumulative and Probability Distribution Function /PDF) - landscape view
A numerical table is associated with all the graphical views - just press the TAB button to toggle between graphical and numerical view. Works both with single and split screen.
Split view with FFT and 1/3 octave. The link cursor feature connects the cursor in FFT and 1/3 octave displays, making it easy to manoeuvre in the frequency domain

การแจกแจงสะสม / ความน่าจะเป็น                   ตารางตัวเลข                                       ยกมุมมองด้วย FFT และ 1/3 คู่

ตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับ Nor145

 • GPS และรองรับกล้อง IP ภายนอก
 • อ็อกเทฟ 1/1 และ 1/3
 • การบันทึกเสียงและเครื่องหมาย
 • เครื่องกำเนิดสัญญาณภายใน
 • เวลาของเสียงก้องจะลดลง T20 / T30
 • เสร็จสิ้นโหมดการสร้างเสียง
 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวพร้อมฟังก์ชั่นประเมินเสียงรบกวน
 • NorCloud
 • FFT
 • โมเด็ม WLAN และ LTE ในตัว (Edge – 4G)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Nor145 Flyer

ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล Nor145

Nor145 Sound Level Analyser
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://www.geonoise.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-nor145/